VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI OSMOS s.r.o.

pre dodávku softvéru, služieb a tovaru k softvéru

 

1. Úvodné ustanovenie

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky  obchodné vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou OSMOS s.r.o. so sídlom Pečnianska 31, 851 01, IČO: 35957522,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 4281/B /ďalej len „Osmos“) a jej zákazníkmi, ktoré sa týkajú predaja softvérových produktov, služieb a súvisiaceho tovaru.

Pokiaľ nebolo medzi stranami písomne dohodnuté inak, použitie všeobecných podmienok nákupu alebo akýchkoľvek iných podmienok, ktoré zákazník vydal alebo na ktoré sa odvoláva, je výslovne vylúčené. Tieto  Všeobecné podmienky sa použijú na všetky obchody medzi Osmos a zákazníkom, a to aj bez osobitného odkazu.

 

Vzťahy medzi Osmos a zákazníkom, ktoré sa týkajú predaja softvérových produktov, služieb a súvisiaceho tovaru. sa riadia v súlade s platnými zákonmi SR predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka ďalej ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

2. Definícia uvedených pojmov

VÝROBCA–výrobcom softvéru PdC je Holandska spoločnosť BEMET International BV, Holandsko

PdC – je skratkou obchodného názvu softvérového produktu Plan-de-CAMpagne vyvinutou spoločnosťou BEMET International BV, Holandsko.

DODÁVATEĽ – spoločnosť OSMOS s.r.o., ktorý je oprávnený dodávanie a implementovanie produktu od výrobcu softvéru PdC pre Slovenskú a Českú republiku.

ÚDRŽBA - update softvéru– je služba, ktorú si môže zákazník predplatiť. Táto služba oprávňuje zákazníka na prístup k najnovším verziám softvéru PdC ako aj softvéru dodaného podľa rozpisu v cenových ponukách.

LICENCIA – písomný súhlas spoločnosti OSMOS s.r.o. ako Dodávateľa – udeľovateľa sublicencie a poskytovateľa softvéru od výrobcu softvéru spoločnosti BEMET International BV, Holandsko tretím stranám, a to v rozsahu podľa licenčných podmienok výrobcu bez možnosti udelenia sublicencie alebo postúpenia licencie. Licencia je udelená podpisom preberacieho protokolu s poskytnutím prístupových údajov k aktivácií licencie.

SOFTVÉR – je programovým vybavením digitálneho zriadenia (PC, Laptop, Mobilné zriadenie, tablety. Manuály, alebo materiály k podpore produktu sú dodané iba v prípade, ak je v cenovej ponuke výslovne uvedené, že tvoria súčasť dodávky.

IMPLEMENTACIA – je dohodnutý proces inštalácie, zavedenia softvérového riešenia PdC do prevádzky, ktorý je odsúhlasený obidvoma stranami na základe písomného podkladov textovej, alebo elektronickej podobe. Každá zmena musí byť vzájomne odkonzultovaná a potvrdená, že nové navrhované riešenie je obojstranne akceptované. Všetky služby spojené zo zmenou, sú spoplatnené, ak nebolo dohodnuté inak.

PROCES – určuje pravidlá, ktorými sa bude implementovať a školiť softvér. Proces určuje všetky dohodnuté kroky, pozície a tok informácií, logistiku pracovných pozícií a ich zodpovednosti. Dohodnutý proces je možné zmeniť, len na základe písomnej požiadavky, na ktorú je povinný Dodávateľ písomne odpovedať a vyjadriť súhlas – nesúhlas k zmene procesu.

KONCOVÝ UŽÍVATEĽ – je osoba pracujúca pre Objednávateľa, ktorá používa dodaný softvér, alebo službu.

TECHNICKÁ PODPORA, HOTLINE, HELPDESK –predstavuje pomoc pri práci s programom. Služba je poskytovaná cez mail,  telefón, resp. cez hlasový program prostredníctvom internetu v kombinácii so softvérom pre vzdialenú podporu. Službu je potrebné mať predplatenú, alebo objednanú.  

ZÁKAZNÍK (alebo aj OBJEDNÁVATEĽ, ODBERATEĽ) – je osoba, od ktorej Dodávateľ obdržal objednávku, alebo s ktorou uzavrel zmluvu na dodanie softvéru alebo služieb

VOP – skratka pre VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti OSMOS s.r.o.

ZMLUVA – je dokument, ktorý sa uzatvára medzi Dodávateľom a odberateľom. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú časť aj s rozpisom dodaného softvéru alebo služieb.

DOBA REAKCIE – je časový úsek, za ktorý musí Dodávateľ reagovať na požiadavku, ktorá príde výlučne elektronicky a to na mail: podpora@osmos.sk

CENOVÁ PONUKA – je dokument v ktorom je uvedený rozsah dodaných licencií a služieb ako aj ich popis a cena. Obsahuje konkrétne údaje k implementácií softvéru a služieb.

CENNÍK SLUŽIEB – je dokument, ktorý je aktualizovaný raz ročne. Tento dokument je dostupný na vyžiadanie a je platný vždy na jeden kalendárny rok.

3. Práva a povinnosti Objednávateľa

·Objednávateľ má právo využívať dodaný softvér a služby v súlade s VOP ako aj licenčnými podmienkami výrobcu uvedenými na webovej stránke pdc.osmos.sk.

·Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky platby na základe dohodnutých platobných podmienok.

·Objednávateľ poskytne počas implementácií a plnenia objednaných služieb úplnú súčinnosť ako aj prístupy na hardvér a softvér, ktorý sa využíva pri implementácií. V prípade, že je Objednávateľom na to určená externá osoba, tak táto osoba musí byť oboznámená s touto informáciou. Objednávateľ berie na vedomie, že po dobu omeškania poskytnutia súčinnosti nie je výrobca v omeškaní s poskytnutím plnenia.

·Ak nie je možné dodržať termín pre dodanie školení a služieb zo strany Objednávateľa musí Objednávateľ písomne, najskôr deň vopred informovať Objednávateľa písomne o tejto skutočnosti. V prípade, že to tak nie je, budú účtované storno poplatky podľa aktuálne platného cenníka služieb.

·Licencie smie využívať iba v počte, uvedenom v cenovej ponuke a musia sa na uvedený účel aj využívať. Poskytnuté licencie nie je možné kopírovať a rozširovať ich.

·Pre správny chod softvéru ako aj jeho doladenie Objednávateľ umožní prístup k dodanému softvéru ako aj k databázam na mieste ako aj na diaľku cez internet. Umožní mu prístup cez práva užívateľa, tak ako bude spoločne dohodnuté.

·V prípade, ak si odberateľ neplní svoje záväzky čo sa týka úhrad faktúr dodávateľa má Dodávateľ právo  účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň, ktorý sa Objednávateľ omešká. Odberateľ je povinný túto zmluvnú pokutu 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania zaplatiť odberateľovi aj keby porušenie povinnosti nezavinil. Odberateľ a dodávateľ považujú výšku tejto zmluvnej pokuty 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania za primeranú Zároveň je dodávateľ oprávnený zablokovať Objednávateľovi prístup k softvéru, ak sa dlžná suma týka dodávky softvéru ako takého. Tak je dodávateľ oprávnený pozastaviť technickú podporu ako aj ešte nedodané služby.

·Odberateľ má právo reklamovať fakturované služby do 30 dní od ich poskytnutia a to písomnou, ale elektronickou formou v podobe mailu na obchodníka, ktorý má daného Objednávateľa na starosti.

V prípade, že si Objednávateľ vykonáva pravidelnú Údržbu softvéru sám, preberá všetku zodpovednosť za jej správnu inštaláciu.

4. Práva a povinnosti Dodávateľa

·Dodávateľ dodá Objednávateľovi softvér podľa cenovej ponuky a procesu, ktorý bol vzájomne odkonzultovaný s dohodnutý. Dodaním sa rozumie, inštalácia na pracovné stanice, inštalácia na server zákazníka ako aj na termináloch, ak boli súčasťou objednávky. Inštalácia môže byť vykonaná vzdialene, alebo osobne technikom Dodávateľa, prípadne externým technikom. Po inštalácií ako aj každom výjazde bude spísaný protokol a ten slúži ako podklad k fakturácií.

·Dodávateľ garantuje, že zákazník bude mať prístup k aktualizácií softvéru, ak túto službu Údržba bude mať zákazník objednanú a zaplatenú. Aktualizáciu si bude môcť urobiť sám, alebo si ju objedná u Dodávateľa ako službu.

·Dodávateľ deklaruje, že v čase implementácie a prevzatia bude softvér funkčný tak ako bolo dohodnuté a objednané. Objednávateľ nie je povinný upravovať softvér po prevzatí a po podpise protokolu o prevzatí. Každé doprogramovanie musí byť vzájomne odkonzultované a požadovaná funkčnosť bude môcť byť potom riešená na základe objednávky a dodržaní platobných podmienok.

Dodávateľ má právo ukončiť technickú podporu funkčnosti softvéru na hardvéri a softvéri, ktorý už nie je podporovaný priamo jeho Dodávateľom. Ak je možné nájsť iné riešenie, tak Dodávateľ oboznámi Objednávateľa o riešení. Prípadné výdavky si hradí Objednávateľ. 

 

5.Doplnkové služby, programovanie

·Služby, ktoré nie sú štandardné musí Objednávateľ odkonzultovať s Dodávateľom. Dodávateľ sa musí vyjadriť, či je daná požiadavka realizovateľná. Informuje Objednávateľa o termíne a zacenení danej služby.

Každá takáto služba je pre Dodávateľa ako nová požiadavka, preto musí byť objednaná. Takéto dodatočné objednané služby nesmú byť použité ako dôvod pre výhradu k dodanie softvéru a služieb ako celku a byť dôvodom pre neprevzatie implementácie.

6. Technická podpora, Hotline, Helpdesk

·Služba sa poskytuje výhradne zákazníkom Dodávateľa.

·Je poskytovaná prednostne zákazníkom, ktorý majú objednanú a zaplatenú službu Údržba.

·Služby sú dostupné iba pracovné dni od 8.00 hod. do 16.00 hod s obednou prestávkou podľa konkrétneho technika od  11,00 – 13,00.  Všetky iné časy je nutné konzultovať vopred a služby poskytnuté mimo tento rozsah sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka pre daný rok.

·Požiadavky na podporu je potrebné zaslať dodávateľovi, a to, zaslaním mailu koncového užívateľa na podpora@osmos.sk. Ten je informovaný o prijatí jeho požiadavky. Služba je poskytovaná cez mail,  telefón, resp. cez hlasový program prostredníctvom internetu v kombinácii so softvérom pre vzdialenú podporu. Táto služba nezaväzuje Dodávateľa, aby reagoval ihneď na vznesené požiadavky. Podpora bude zaevidovaná a budú sa jej technici venovať podľa postupnosti priorít. Priority pre riešenie požiadaviek od zákazníka si určuje Dodávateľ sám.

·Služby, ktoré nie je možné vyriešiť Dodávateľom a je nutné, aby ich riešil Výrobca softvéru, sú účtované tarifou podľa cenníka. V prípade, že Objednávateľ musí požiadavku riešiť cez Výrobcu, je povinný oznámiť túto skutočnosť vopred a po odsúhlasení od Objednávateľa tak vykoná.

·Vykonané služby ako je Technická podpora na diaľku, Helpdesk je účtovaná vždy na konci mesiaca. Faktúra za dané služby ako ja výpis čerpaných služieb, ktorý je vždy súčasťou faktúry sa potom zasiela Objednávateľovi na úhradu.

·Služby priamo u Objednávateľa vykonané technikom   vrátane dopravy sú fakturované do 3 dní od vykonania služby, ak nebolo dohodnuté inak.

·Služba HelpDesk sa čerpá z objednaných  predplatených minút, ktoré si vie objednávateľ predplatiť. Táto služba nezaväzuje dodávateľa, aby reagoval ihneď na vznesené požiadavky.

7. Údržba softvéru – Update softvéru

·Služba sa poskytuje výhradne zákazníkom, ktorý si danú službu objednali a zaplatili.

·Údržbou sa rozumie, že Objednávateľ má právo na prístup a stiahnutie si najaktuálnejšej verzie programu - Update. Objednávateľ si môže urobiť Update sám. Objednávateľ je povinný dodržať inštalačné pravidlá, inak v prípade vzniku vád nepreberá Dodávateľ záruku na správny Update a stratu dát. Inštaláciu Update a zálohovanie dát pred Updatom je možné riešiť aj prostredníctvom Dodávateľa, pričom bude účtovaný iba skutočne strávený čas vykonania updatu.

·Služba sa poskytuje na dobu neurčitú. Fakturácia služby je uskutočňovaná raz ročne v Januári, a to na sumu za údržbu na daný rok. V prípade objednania služby v priebehu roka bude faktúra za službu na daný rok vystavená následne po objednaní služby. Suma bude prepočítaná alikvotne do konca kalendárneho roka. Každý rok je navýšená suma o index inflácie v Holandsku.

·Službu je možné vypovedať bez udania dôvodu, a to vždy 3 mesiace pred koncom kalendárneho roka písomne, mailom na obchodného zástupcu Dodávateľa.

8. Ceny

·Všetky ceny v cenových ponukách, v cenníkoch a prílohách ak nie je písané inak sú uvádzané  bez DPH.

·Ceny za Softvér sú vždy uvedené v cenovej ponuke, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť pre objednávku. Objednávka sa musí odvolávať na danú cenovú ponuku.

·V prípade, že objednávateľ objedná z cenovej ponuky iba časť tovaru a služieb, Dodávateľ pošle zákazníkovi potvrdenie objednávky aj s cenami, alebo spracuje novú cenovú ponuku iba s položkami, o ktoré má zákazník záujem.

·Ceny za služby sú vždy uvedené v aktuálnom platnom cenníku pre daný rok, ak nebolo dohodnuté inak. Cenník je možné zaslať na požiadanie.

9. Dodacie a platobné podmienky

·Dodanie softvéru prebieha jeho aktiváciou u zákazníka, alebo na diaľku a jeho odovzdaním písomne, podpísaním dodacieho listu, alebo elektronicky, kde sú uvedené licenčné čísla k používaniu.

·Dodanie služby na mieste je odovzdané a prebraté protokolom, ktorý môže byť doplnený o kontrolný list s uvedením, čoho sa dodanie služby týkalo.

·Dodanie služby na diaľku je vykonávané telefonicky, mailom, vzdialeným prístupom a na konci mesiaca zákazník obdrží výpis čerpaných služieb s dátumom a časom a krátkym popisom.

·Platobné podmienky za Softvér, hardvér a pred implementačné služby vo faktúre sú vždy uvedené tak ako bolo uvedené v cenovej ponuke pre Objednávateľa.

·Ostatné služby sú fakturované so splatnosťou 3 dni, od vystavenia faktúry.

·Licencie a tovar sú majetkom Dodávateľa až do celkového splatenia fakturovanej sumy.

10. Záruky a zodpovednosť užívaním

·Dodávateľ poskytuje záruku na softvér pre Objednávateľa v prípade, že softvér je pravidelne aktualizovaný.

·Záruka sa vzťahuje na funkcionalitu tak, ako bola dohodnutá a odovzdaná preberacím listom po implementácií riešenia.

·Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nesprávnym používaním softvéru a programových úprav, postupov ako aj zmenou doporučeného hardvéru.

·Dodávateľ sa týmto zaručuje, že neporušuje a nepoškodzuje práva tretích strán.

·Dodávateľ a ani Výrobca nie je zodpovedný za stratu a poškodenie údajov zálohovaním, ak zálohovanie nie je vykonané pravidelne a doporučeným spôsobom priamo cez softvér Výrobcu.

·Záruka na softvér je 6 mesiacov od jeho inštalácie u Odberateľa.

Na dodávaný tovar, ak bol predmetom dodávky, je záruka podľa platnej legislatívy. Ak nebolo dohodnuté inak, tak Objednávateľ si uplatní záruku priamo v spoločnosti, od ktorého Dodávateľ tovar zakúpil.

11. Reklamácia

·V prípade vzniku vád /t.j. daný softvér, služba nie je funkčná tak ako bolo v čase odovzdania do užívania), je potrebné bezodkladne upovedomiť Dodávateľa písomne, prípadne elektronicky. Dodávateľ je povinný sa vyjadriť k danej veci do 30 dni od doručenia reklamácie.

·Objednávateľ obdrží od Dodávateľa vyjadrenie k reklamácií. Ak boli reklamované veci spôsobené Objednávateľom, má právo Dodávateľ účtovať všetky výdavky spojené k tomuto zisteniu.

·Dodávateľ musí písomne informovať Objednávateľa o stave a prípadnom riešení.

·Ak Dodávateľ uzná reklamáciu, všetku výdavky, ktoré mu tým vzniknú si rieši na vlastné náklady a nemôžu byť prenesené na Objednávateľa.

12. Komunikácia

·Dodávateľ a Objednávateľ sa dohodli, že všetka komunikácia musí byť zachytávaná výlučne v elektronickej podobe. Dokumenty, ktoré je nutné potvrdiť písomným podpisom, musia byť vytlačené v 2 kópiách a každá zo strán dostane jednu z nich.

·Požiadavky a informácie, ktoré je potrebné zodpovedať, je potrebné zaslať na e-mailovú adresu Obchodníka (Projektového vedúceho), alebo na adresu podpory, a to výlučne elektronicky.

·V prípade, že objednávateľ bezdôvodne odmietne prevzatie dokumentu, služby alebo tovaru napriek tomu, že boli zaslané na základe VOP alebo inej zmluvy, budú tieto považované zo dodané. Dôvodom na odmietnutie prevzatia nie je vada, ktorá nespôsobuje nemožnosť užívania služby alebo tovaru.

13. Záverečné ustanovenia

· V prípade rozporu VOP so zmluvou sa považujú za platné ustanovenia zmluvy.

·Ak dojednania v zmluve nie sú bližšie špecifikované, tak sa riadia právnym poriadkom SR a zákonom č. 513/1991 obchodný zákonník.

·Uvedené VOP je Dodávateľ oprávnený meniť aj bez súhlasu Objednávateľa. O zmenách vo VOP musí byť Objednávateľ informovaný 15 dní pred ich platnosťou a je informovaný písomne, prípadne elektronicky alebo zverejnením na webovej stránke.

·Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2019.

 

 

 

 

Licenčné podmienky a zmluva o údržbe pre program Plan-de-CAMpagne.

(preklad)

1. UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVO

1.1 BEMET prenáša na užívateľa neexkluzívne právo inštalovať a používať na jednom alebo viacerých systémoch jeden alebo viacero exemplárov programu Plan-de-CAMpagne (ďalej len program), podľa toho, ako sa uvádza na potvrdení objednávky. Užívateľské právo sa vzťahuje tiež na dokumentáciu prináležiacu k programu. Užívateľ platí za užívateľské právo poplatok uvedený v potvrdení objednávky alebo v ponuke podpísanej užívateľom.

1.2 Platnosť užívateľského práva začína dňom, v ktorý užívateľ uhradí poplatok za program v plnej výške a po tom, čo BEMET (resp. jeho oficiálny predajca) obdrží jeden exemplár užívateľom podpísanej zmluvy.

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky subjektu BEMET B.V. , uložené v Obchodnej komore Utrecht, Holandsko pod číslom GV6490, sú súčasťou tejto zmluvy a sú platné. Všeobecné obchodné a iné podmienky užívateľa nie sú platné.

3. ROZSAH UŽÍVATEĽSKÉHO PRÁVA

3.1 Užívateľ smie používať program v takej konfigurácii, ktorá bola nainštalovaná BEMETom (resp. jeho oficiálnym predajcom) na základe objednávky.

3.2 Užívateľské právo sa vzťahuje aj na štandardné aktualizácie nových verzií programu, ktoré sa na základe tejto zmluvy dodávajú užívateľovi.

4. PRENOSITEĽNOSŤ

Užívateľské práva sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu BEMETu neprenosné. Užívateľ nesmie program zapožičať, prenajímať, meniť, založiť, z akéhokoľvek dôvodu využiť ako zábezpeku, z akéhokoľvek dôvodu prenechať tretej osobe alebo tretej osobe umožniť používanie.

5. SPÔSOB POUŽÍVANIA

5.1 Okrem ustanovení v čl. 5.2 a 5.3 tejto zmluvy nesmie užívateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu BEMETu žiadne BEMETom (resp. jeho oficiálnym predajcom) poskytnuté programy, resp. ich časti - to sa vzťahuje aj na dokumentáciu - kopírovať, reprodukovať, prekladať, prispôsobovať, zostavovať, dekompilovať, napodobňovať, meniť alebo rekonštruovať.

5.2 Užívateľ smie vyhotovovať kópie programu len na účely zabezpečenia zálohy dát. Tieto kópie sa môžu použiť len ako náhrada kópie, ktorá sa stala nepoužiteľnou.

5.3 Užívateľ je povinný vždy vyhotoviť bezpečnostné kópie všetkých súborov, ak k tomu program vyzýva a vo všetkých prípadoch, v ktorých užívateľovi na základe rozumnej úvahy vyplýva, že toto je pre primerané fungovanie programu nevyhnutné.

V prípade, že toto užívateľ nevykoná, nie je BEMET zodpovedný za výdavky spojené so znovuzískaním poškodených alebo stratených údajov, ani za následky škôd spôsobených týmto užívateľovi, ušlý zisk resp. škody vzniknuté následkom prerušenia prevádzky.

6. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

6.1 Autorské právo a všetky prípadné ďalšie mentálne a komerčné práva na vlastníctvo, taktiež podobné ochranné práva súvisiace s programom (vrátane jeho štandardných aktualizácií na nových verziách), databázami, dokumentáciou a materiálmi prináleží BEMETu alebo jeho poskytovateľovi licencie. Žiadna časť tejto zmluvy neobsahuje úplný alebo čiastočný prenos takýchto práv.

6.2 Užívateľ nesmie meniť, odstraňovať alebo urobiť nerozoznateľným žiadne označenie duševného a komerčného vlastníctva BEMETu.

6.3 Užívateľ smie rozhodovať o technických a údržbárskych opatreniach, ktoré slúžia na ochranu programu a materiálov.

7. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

7.1 Všetok tovar dodaný užívateľovi, ako disky a príručky, zostávajú majetkom BEMETu, pokým užívateľ neuhradí všetky sumy vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. pokým nie sú úplne splnené Všeobecné obchodné podmienky.

7.2 Všetky práva sa prenášajú na užívateľa pod podmienkou, že užívateľ uhradí všetky dohodnuté poplatky včas a v plnej výške.

8. ZÁRUKA

8.1 BEMET garantuje funkčnosť dodaného programu, podľa písomne uvádzaných špecifikácií, a to na obdobie šiestich mesiacov po inštalácii. Počas záručnej doby má užívateľ právo na bezplatné odstránenie všetkých chýb programu. V prípade, že užívateľ využíva službu Údržba podľa čl. 12 a 13, má nárok na odstránenie chýb programu aj po uplynutí záručnej doby.

8.2 Za odstránenie chýb programu, vzniknutých zavinením užívateľa môže BEMET vzniknuté náklady prefakturovať.

8.3. Garancia nie je platná, keď:

- bol program zmenený bez predchádzajúceho písomného súhlasu BEMETu

- obsah databázy bol zmenený softvérom, ktorého dodávateľom nebol BEMET

- užívateľ mení obsah databázy priamo špeciálnymi editormi

- pri konverzii programu od Bemetu boli na žiadosť zadávateľa objednávky použité konvertované údaje.

8.4 Garancia skôr objednaných alebo dodaných programov v rámci jednej licencie sa nepredlžuje vďaka programom objednaným a dodaným neskôr.

9. RUČENIE

9.1 Dodávateľ nie je zodpovedný za následky škôd, len ak škody boli spôsobené úmyselne alebo hrubým zaobchádzaním. Ďalej BEMET neručí za nepriame následné škody, ako napr. ušlý zisk, škody z dôvodu stagnácie a iné.

9.2 Ak je napriek tomu BEMET v rozpore s predchádzajúcimi článkami učinený zodpovedným, obmedzuje sa povinnosť uhradiť škody len na obnos, ktorý uhradí poisťovňa. Ak škoda nie je krytá poisťovateľom, obmedzuje sa úhrada na dvojnásobok licenčného poplatku.

9.3 Každá požiadavka na úhradu škody zo strany nadobúdateľa licencie prepadne, ak nie je uplatnená v priebehu jedného roka po zistení príčiny škody.

10. DISKRÉTNOSŤ

10.1 Obe strany sa zaväzujú, že s dôvernými informáciami druhej strany budú zaobchádzať diskrét- ne. Každá strana prijme také opatrenia, aby bola schopná splniť túto požiadavku. Užívateľ podnikne všetko potrebné, aby nedošlo k tomu, že časť programu alebo informácie o programe sa dostanú tretej osobe.

10.2 Dodávateľ má kedykoľvek právo poukázať v prípadných reklamných inzerátoch, vysielaniach a podobných reklamných aktivitách na to, že užívateľ patrí k jeho zákazníkom.

11. PREDPLATENIE SERVISU HELPDESK

11.1 Pod pojmom Helpdesk sa rozumie poskytovanie telefonickej alebo písomnej podpory v prípade otázok týkajúcich sa použitia objednaného a dodaného programu ako aj telefonickej pomoci pri poruchách programu.

11.2 Servis Helpdesk sa poskytuje len na základe uzavretia tejto zmluvy alebo iného spôsobu, ktorým sa strany o poskytovaní podpory výslovne a písomne dohodnú.

11.3 Helpdesk je v Holandsku k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 17:00.

11.4 BEMET začne s riešením problému v priebehu troch pracovných dní po ohlásení problému užívateľom. Ak si situácia vyžaduje okamžité riešenie, začne BEMET s riešením bezprostredne po ohlásení.

11.5 BEMET informuje užívateľa tak často, ako je možné o priebehu odstraňovania problému.

11.6 Keď užívateľ vyžaduje telefonickú podporu, musí byť systém, v ktorom je program, v bezprostrednej blízkosti užívateľa a byť mu k dispozícii. Užívateľ musí disponovať internetovým pripojením v systéme, v ktorom je softvér. Užívateľ musí byť schopný spracovávať e-maily s prílohami a poslať ich na helpdesk.

11.7. Súčasťou servisu helpdesk nie je odstraňovanie problémov s:

a. systémové konfigurácie, hardvér, tlačiarne a siete

b. inštalačnými činnosťami, layoutami, prehľadmi správ, ročnými prehľadmi, výpočtovými schémami, účtovníckymi alebo implementovacími otázkami, importdefiníciami a spojeniami s inými programami.

11.8. Ak sa zistí, že sa užívateľ obrátil na helpdesk v iných situáciách ako je uvedené v 11.1 a/alebo ak užívateľ nemá s BEMETom uzatvorenú zmluvu o údržbe, bude BEMET náklady spojené so servisom helpdesk fakturovať.

11.9. Servis helpdesk môže byť požadovaný len jednou, v podniku užívateľa činnou osobou, ktorá disponuje patričným školením o module potrebnom pre prípady pomoci.

12. ÚDRŽBA

12.1 BEMET spravuje programy, ktoré vyvinul a ktoré dodáva, priebežne.

12.2 Údržba sa vzťahuje v každom prípade na celú licenciu. Ak chce užívateľ k svojej licencii pripojiť ďalšie programy, stanú sa tieto s tichým súhlasom súčasťou zmluvy o údržbe.

12.3 Cena za údržbu sa odvíja od aktuálneho cenníka a vzťahuje sa na všetky k príslušnej licencii náležiace programy. Bemet je oprávnený pristúpiť k zmenám v cenníku.

12.4 Užívateľ podpísaním tejto zmluvy jednoznačne vyhlasuje, že súhlasí s prípadnými zmenami cien, ak tieto zodpovedajú (maximálne) spotrebiteľským cenovým indexovým číslam.

12.5 Údržba programov vyvinutých a dodaných BEMETom v každom prípade zahŕňa:

a. Odhalenie nedokonalostí v štandardnej verzii programu, v prináležiacej dokumentácii, ako aj v štandardných aktualizáciách realizovaných BEMETom.

Nedokonalosťami sú: Všetky chyby a poruchy, ako aj všetky odchýlky od vlastností uvádzaných v prináležiacej dokumentácii, ktoré boli zistené pri používaní programu.

b. Prispôsobenie programu relevantným vonkajším okolnostiam napr. zmeneným zákonom.

c. Poskytnutie dokumentácie pre štandardné aktualizácie programu, ktoré sú nevyhnutné ako následok logických zmien v BEMETom podporovanej verzii.

d. Do spravovania spadá ďalej aj poskytovanie nových programových verzií. Užívateľ si musí tieto aktualizácie stiahnuť sám z webstránky BEMETu.

e. Ďalej je súčasťou údržby právo na účasť na (regionálne organizovaných) stretnutiach pre užívateľov, ktoré sú zamerané práve na poradenstvo.

12.6 Ak nová verzia prináša so sebou podstatnú zmenu vo funkčnosti, poskytne BEMET príslušnú dokumentáciu. Technologický vývoj sa môže stať podnetom toho, že BEMET bude klásť vyššie nároky na konfiguráciu, v rámci ktorej musí užívateľ inštalovať novú verziu. Ak užívateľ nesplní túto požiadavku, nemôže BEMET ručiť za primerané fungovanie programu. Za všetky, z tohto titulu vzniknuté náklady nesie zodpovednosť užívateľ.

12.7 a. Zmluva o údržbe nemôže byť uzavretá v prípade programov, ktoré neboli vyvinuté BEMETom. V prípade programov, ktoré síce BEMET predáva ale sám nevyvíja, existuje možnosť uzavrieť zmluvu o podpore Helpdesk, ako sa popisuje v čl. 11 tejto zmluvy. V súlade s čl. 1.7 a nemôže byť uzavretá zmluva o údržbe. Technologický modul a report editor spadajú do zmluvy o údržbe.

Užívateľ si musí byť vedomý toho, že zmeny programu môžu viesť k prispôsobeniu skriptov, návrhom úprav (layouts), špecifickým úpravám podľa želania zákazníka, úpravám šitým na mieru, a že takéto prispôsobovania nie sú súčasťou zmluvy o údržbe. Ak BEMET musí vykonať tieto prispôsobenia, obdržíte predbežný rozpočet.

12.8 Tri mesiace po tom, ako bola užívateľovi poskytnutá nová verzia, nepretrváva povinnosť BEMETu voči užívateľovi vykonávať údržbu starej verzie, ani poskytovať telefonickú podporu (helpdesk) pre starú verziu.

12.9 Snahou BEMETu je prebrať všetky funkčné možnosti starej verzie do novej verzie, avšak toto nemôže garantovať.

12.10 Prispôsobenie na iné konfigurácie ako je pôvodne podporovaná nespadá do údržby.

12.11 Vypovedanie zmluvy o údržbe týkajúce sa jednej časti programu v rámci jednej licencie je možné len pri dodržaní výpovednej lehoty, keď je súčasne na príslušnom programe ukončené aj užívacie právo.

12.12 BEMET si vyhradzuje právo preniesť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o údržbe alebo ich časť na tretie osoby za predpokladu, že tieto sú schopné poskytovať plnohodnotné služby.

13. ZAČIATOK, TRVANIE A UKONČENIE ÚDRŽBY

13.1 Zmluva o údržbe vstupuje do platnosti, prípadne so spätnou účinnosťou, v prvý deň mesiaca po zaplatení faktúry za údržbu príslušného programu.

13.2 Zmluva o údržbe je platná jeden rok a s tichým súhlasom sa predlžuje o ďalší rok. To neplatí v prípade, že jedna zo strán vypovie zmluvu o údržbe doporučenou poštou za dodržania výpovednej lehoty tri mesiace pred koncom prebiehajúceho zmluvného obdobia. Ak vyhlási užívateľ ukončenie užívacieho práva na program alebo jeho časti, skončí sa platnosť zmluvy o údržbe v najbližší možný termín za dodržania výpovednej lehoty.

13.3 Konečný dátum prvého obdobia licencie a tým aj zmluvy o údržbe neskôr pribratých programov je rovnaký ako dátum nasledovného predĺženia zmluvy o údržbe.

13.4 BEMET je oprávnený odložiť údržbu programu v prípade, že dosiaľ nedošla plná platba za údržbu.

 

 

14. SPOLUPRÁCA PROTISTRANY

14.1 Užívateľ si musí byť vedomý toho, že udržanie softvéru v prevádzke je trvalým procesom, ktorý si vyžaduje investovať čas, peniaze a energiu oboch zmluvných strán. Aj z tohto dôvodu by mala protistrana spolupracovať v čo možno najväčšej miere a tým plniť zmluvu uzavretú s BEMETom. Protistrana sa zaväzuje poskytovať BEMETu všetky potrebné informácie, ktoré môžu byť pre BEMET dôležité z hľadiska znenia zmluvy a garantovať ich správnosť.

14.2 Protistrana je zodpovedná za primerané a korektné používanie programu a súborov od BEME- tu a tiež služieb poskytovaných BEMETom. To platí tiež pre zavedenie k tomu potrebných procesov v jej organizácii, bezpečnosť údajov a pravidelné kontrolovanie bezpečnostných kópií a údajov. Protistrana bude včas a správne inštalovať aktualizácie, upgrade a pod.

14.3 Ak dohoda znie, že protistrana dáva k dispozícii materiály alebo údaje na nosičoch, musia tieto zodpovedať podmienkam, aké si vyžaduje realizácia aktivít. V prípade, že BEMET tieto informácie neobdrží, alebo ich neobdrží včas a tak, ako bolo dohodnuté, alebo v prípade, že protistrana bude iným spôsobom neplniť svoje záväzky voči BEMETu, môže byť toto dôvodom oneskoreného plnenia záväzkov zo strany BEMETu.

14.4 V prípade, že pracovníci BEMETu vykonávajú práce v mieste pôsobiska protistrany, musí sa protistrana postarať o to, aby pri týchto prácach neboli ničím rušení. Protistrana tiež bezplatne zadováži pomocné prostriedky, ktorých použitie sa pri daných prácach logicky predpokladá. Protistrana uvedie priestory, v ktorých majú pracovníci BEMETu dané práce prevádzať a/alebo v ktorých sa nachádzajú dodané produkty do požadovaného stavu vzhľadom na teplotu, vlhkosť a zásobovanie elektrickým prúdom.

15. OBJEDNÁVKY

15.1 Smerodajnými podkladmi sú počet hodín a náklady súvisiace so zákazkou, ak nebola zmluvne dohodnutá pevná cena. BEMET sa bude usilovať dané práce vykonať v rámci stanoveného času. Nakoniec sa na základe dodatočnej kalkulácie vykoná odpočet.

15.2 BEMET sa bude usilovať dosiahnuť výsledok, ktorý protistrana očakáva a ktorý sa uvádza v zmluve. Na uvedené sa ale nevzťahuje záruka. Všetky zmluvy s BEMETom, ktoré sa týkajú prevedenia prác alebo poskytovania služieb obsahujú len záväzky týkajúce sa vynaloženej námahy.

16. TELEKOMUNIKÁCIA

Ak je pri údržbe programu, napr. pri poskytovaní telefonickej podpory alebo inej pomoci BEMETom, potrebné využiť telekomunikačné zariadenia, sú strany každá za seba zodpovedné za správny výber a časovú disponibilitu týchto prostriedkov. BEMET nie je zodpovedný za poškodenie alebo stratu údajov či výsledkov práce počas zasielania údajov pomocou telekomunikačných zariadení.