Moduly

Základný modul

Základný modul PdC je zostavený tak, aby podporoval najdôležitejšie činnosti v procese výroby ako logicky nasledujú. Užívateľ môže rýchlo a efektívne zostaviť predkalkulácie a konečné kalkulácie ako aj výrobné plány. Manažment má široké možnosti získať informácie o priebehu výroby, vyťažení pracovísk, nedokončenej výrobe, atď.

Príprava výroby

K vytvoreniu kalkulácie alebo k príprave výroby možno použiť údaje v databázach:

 • Databáza obchodných partnerov
 • Interné pracovné miesta
 • Externé pracovné miesta
 • Databáza polotovarov a hotových výrobkov
 • Údaje o prípravkoch a nástrojoch
 • Personálne údaje
 • Rôzne údaje pre rýchlu kalkuláciu : časové tabuľky, štandardné prac. postupy

Ak je aktívny aj modul Logistika, možno využívať aj skladové a nákupné údaje.


Kalkulácie

Význam dobrej kalkulácie je nepopierateľný. Na základe výšky vlastných nákladov sa stanovuje predajná cena. Napriek tomu sa tejto činnosti venuje obvykle veľmi málo pozornosti, pretože býva časovo náročná.
S Plan-de-CAMpagne je vytvorenie kalkulácie podstatne ľahšie. S použitím rôznych postupov, časových tabuliek, technologických tabuliek a štandardných postupov možno zostaviť kalkuláciu rýchlo a jednoducho.
Kalkulácia je vytvorená prehľadne, užívateľ môže vždy vidieť správne informácie.

 

Kalkulácia v programe Plan-de-CAMpagne vychádza z praxe. Užívateľ dokáže rôznymi spôsobmi rýchlo a efektívne zostaviť kalkuláciu (predkalkuláciu), ako aj konečnú (skutočnú) kalkuláciu, ktorá slúži k vyhodnoteniu efektívnosti zákazky. K tomu slúžia v programe Plan-de-CAMpagne viaceré nástroje, ktoré je možné použiť v závislosti od prevádzkových okolností a osobnej voľby užívateľa. Použitie týchto nástrojov siaha od jednoduchej hodinovej a materiálovej kalkulácie až po celkovú konfiguráciu produktu.

Kalkulácia môže pozostávať z kombinácie hodín, materiálov, kooperácií a jednorazových nákladov. K vytvoreniu kalkulácie alebo príprave výroby slúžia rôzne databázy ako Správa obchodných partnerov, Interné a Externé pracovné miesta, Databáza materiálov, Časové tabuľky a Štandardné postupy. Program dokáže pracovať s rôznymi prirážkami a zľavami. Pri zmene niektorej z predkalkulovaných hodnôt (napr. odlišný materiál, iná veľkosť série, zmenené časy opracovania, zadanie do kooperácie ai.) je ihneď možné vidieť, aký má táto zmena vplyv na cenu výrobku. Stlačením jedinej klávesy program zostaví kompletný prehľad o konkrétnom výrobku.

 

Program Plan-de-CAMpagne pracuje s polotovarmi, nakupovanými dielmi, hotovými výrobkami a tzv. exotmi. Inteligentný systém dokáže prepočítavať jednotky, napr. počet, hmotnosť , plochu, dĺžku atď. Toto je možné, nakoľko v databáze materiálu sú uvedené všetky detaily o jednotlivých materiáloch.

 

Kalkulácie umožňujú zahŕňať aj náklady na kooperácie, t.j. zadávanie niektorých výrobných operácií externým firmám. Tu je možné rozlíšiť medzi jednorazovými nákladmi a nákladmi za kus. Ak majú náklady na kooperáciu formu ceny za plochu, kilogramovú cenu, prípadne cenu kalkulovanú na základe určitého logického postupu, dokáže program tieto náklady priamo vypočítať.

 

Prehľad strojových hodín a hodín jednotlivých pracovníkov umožňuje sledovať, čo bolo v rámci kalkulácie/prípravy výroby kalkulované a čo ešte chýba. Pri vypracovaní výrobného postupu je možné využiť tzv. Štandardné postupy. Pri kalkuláciách sa vychádza u jednotlivých operácií z nastavovacích (prípravných) časov a cyklických časov (čas samotnej výrobnej operácie). Údaje môžu byť zadávané jednotlivo, prípadne na základe časových tabuliek, technologických tabuliek a normovacích časov.


Ponuka a príjem zákazky

Po ukončení predkalkulácie je možné vytvoriť ponuku. Ponuka je vystavená vo formáte MS-Word,
v ktorom Plan-de-CAMpagne ukladá dokumenty.
V PdC existuje možnosť kalkulovať alternatívne ceny pre rôzne množstvá výrobkov. Keď zákazník ponuku prijme a zašle objednávku, je možné veľmi jednoducho vystaviť potvrdenie objednávky.


Plánovanie výroby a výroba

Po obdržaní objednávky môže byť zákazka okamžite zadaná do výroby. Východiskom je kalkulácia, aby nemuseli byť údaje zadávané dvakrát. Pracovné postupy sa v princípe určujú už pri kalkulácii. Pri zadávaní zákazky je možné pracovné postupy rozpracovať detailnejšie. Stlačením jednej klávesy sa vytlačia výrobné podklady s čiarovým kódom pre všetky operácie. Užívateľ sám určí, ako majú tieto dokumenty vyzerať.


Hrubé (kapacitné) plánovanie

Toto plánovanie vychádza z počtu kalkulovaných hodín na jednotlivé zákazky, dodacieho termínu
a z počtu už odpracovaných hodín. Na základe štandardného výpočtu priebežných časov je možné sledovať vyťaženosť (obsadenosť) za jednotlivé časové úseky a pracovné miesta. Systém umožňuje rýchlo a jednoducho získať odpoveď na možné otázky:

 • Je dosť voľnej kapacity pre túto zákazku?
 • Ktoré pracovné miesta (operácie) sú preťažené a ktoré sú nevyťažené?
 • Ktoré zákazky majú byť dokedy hotové?
 • Ktoré zákazky ovplyvňujú obsadenosť?

Hrubé plánovanie je kontinuálne sledovanie kapacít. Z prehľadov, získaných na základe tohto plánovania vie užívateľ prijímať rozhodnutia o priebehu zákaziek.


Postup výroby a skutočná kalkulácia

Počas výroby sa uskutočňuje zber pracovných časov z jednotlivých pracovísk. Zber je možné uskutočniť ručným zadávaním do programu, pomocou snímačov čiarového kódu, prípadne pomocou dotykovej obrazovky. V prípade akejkoľvek zmeny sa tieto údaje objavia v konečnej kalkulácii. Predkalkuláciu a skutočné náklady možno v každom čase porovnávať. Preto je možné včas zistiť odchýlky a prípadne preceniť zákazku.


Informácie pre manažment

Plan-de-CAMpagne používa rôzne súbory údajov. Tieto údaje možno kombinovať a zostaviť tak rôzne prehľady pre manažment. Napríklad:

 • Nedokončená výroba
 • Prehľad kapacít
 • Porovnanie predkalkulácie a konečnej kalkulácie (skutočných nákladov)
 • Týždenný prehľad odpracovaných hodín
 • Stav zákaziek a ponúk

Manažment má teda vhodné nástroje udržiavať podnikovú bilanciu v požadovanej rovnováhe.


 

Logistický modul

Modul Logistika Plan-de-CAMpagne (PdC) pozostáva z výrobných etáp Nákup (zásobovanie), Vedenie skladu, Príjem tovaru, Prijaté faktúry, Expedícia a Fakturácia. Po fakturácii nasleduje prepojenie na účtovný softvér.


Funkčnosť

Tak ako všetky činnosti v Plan-de-CAMpagne, aj činnosti v module Logistika je možné vykonávať v relatívne ľubovoľnom poradí. Plan-de-CAMpagne zabezpečuje pritom kontrolu konzistencie
a kompletnosti údajov.
Akonáhle sa v Plan-de-CAMpagne vytvorí zákazka, uskutočnia sa nasledovné činnosti: rezervujú sa skladové materiály, pre nakupované materiály a diely sa vytvoria požiadavky na nákup a nakoniec sa zákazka objaví v Kontrolnom Centre.


Kontrolné centrum

Kontrolné centrum je pomôcka, ktorá sa používa vtedy, keď sa spracúva veľa (malých) zákaziek naraz. Pomocou Kontrolného Centra sa môže užívateľ rozhodnúť, kedy uvoľní zákazku do výroby. Užívateľ môže tiež vidieť, ktoré zákazky sú práve vo výrobe a pri ktorých sa ešte čaká na materiál. Toto je znázornené rozličnými farbami, takže užívateľ môže všetky tieto údaje vidieť veľmi prehľadne.


Požiadavky na nákup

Požiadavka na nákup je zoznam všetkých objednávok, ktorých potreba vznikla pri spracovaní zákazky: ešte neobjednané položky, ešte nedodané položky, ešte nevyfaktúrované položky, atď. Požiadavka na nákup ukazuje podrobne, čo ešte treba v oblasti nákupu uskutočniť, ktoré položky už boli dodané, ktoré položky boli odmietnuté a ktoré položky sú po termíne. Možno nakupovať na zákazku alebo na sklad.

Aj externé kooperácie sa uskutočňujú prostredníctvom nákupu. Preto existuje úplná kontrola objednávok, dodávok a spätných dodávok výrobkov. Požiadavky na nákup sú automaticky generované, keď je zákazka uvoľnená do výroby alebo keď stav skladu klesne pod minimálnu zásobu. Okrem toho môžu byť požiadavky na nákup vystavené aj ručne zo skladu.
Systém tiež ponúka štandardného dodávateľa, podmienky dodávky a nákupnú cenu. Tieto údaje môže nákupca zmeniť predtým, ako odošle nákupnú objednávku.


Príjem tovaru a faktúry

Pretože Plan-de-CAMpagne pracuje s hmotnostnými a rozmerovými faktormi, možno tovar prijímať   v iných jednotkách, ako bolo objednávané alebo kalkulované. Týmto sa možno vyhnúť náročným prepočtom pri príjme tovaru. Systém automaticky podporuje čiastočné dodávky. Užívateľ môže určiť, či súhlasí s čiastočnou dodávkou alebo nie.

Pre presnú skutočnú kalkuláciu môžu byť prijímané aj nákupné faktúry. Pri prepojení na Účtovníctvo sa môže nastaviť, čí užívateľ tieto faktúry potrebuje len jednorázovo.


Expedícia a fakturácia

Pri tvorbe dodacieho listu môže Plan-de-CAMpagne preveriť, či sú pre daného zákazníka hotové iné zákazky (alebo ich časti), ktoré môžu byť zaslané spolu. Keď sa pracuje s úverovými rámcami, pri prekročení úverového rámca je expedícia automaticky blokovaná. Po uvoľnení sa blokácia môže zmeniť. Okrem toho môže užívateľ tlačiť aj nákladové listy.
Po vytvorení dodacieho listu sa môžu vytlačiť faktúry. V jednej faktúre možno fakturovať niekoľko zákaziek. Tiež možno do faktúry doplniť dodatočné položky, napr. dopravné náklady.


Logistické doklady

Všetky dokumenty v Plan-de-CAMpagne možno vytvoriť v programe Report Editor, takisto aj logistické doklady. Užívateľ môže zostaviť vlastný návrh dokladov. Užívateľ môže zadať počet kópií alebo či na každej kópii sa majú tlačiť iné údaje. Je možné zostaviť pre vybraných zákazníkov špeciálny návrh dokladov. Pri vytváraní objednávok, dodacích listov, nákladových listov a faktúr sa vyberie automaticky príslušný návrh pre vybraného zákazníka.


 

Modul Štruktúrovaná rozpiska

Modul PdC Štruktúrovaná rozpiska  je koncipovaný pre vytváranie komplexných viacstupňových zostáv formou štruktúrovaných kusovníkov. Tento modul je vhodný pre výrobcov strojov a zariadení, ako aj podskupín a výrobkov, pozostávajúcich z viacerých komponentov.


 

Modul Online zber časov a údajov z výroby

Modul Plan-de-Campagne (PdC) Online zber časov a údajov umožňuje získať priamy prehľad
o postupe výroby. Vďaka jednoduchej obsluhe tohto modulu už nie je problémom evidencia časov jednotlivých výrobných operácií. Tento modul Vám umožní získať nielen prehľad o stave výroby,
ale poskytne aj presnú evidenciu vyťaženosti jednotlivých pracovníkov a pracovísk. Okrem toho je pre pracovníkov oveľa jednoduchšie zaevidovať výrobné časy snímačom čiarového kódu (skenerom) alebo prostredníctvom dotykovej obrazovky.


Online zber časov

Zber časov v PdC môže byť realizovaný troma spôsobmi: manuálne, cez prepojenie na už existujúci systém zberu časov alebo s modulom Online zber časov systému PdC. Prvé dva spôsoby môžu byť realizované už so Základným modulom PdC.

S modulom Online zber časov PdC môžu byť evidované príchody ako aj odchody na pracovisko, ako aj časy jednotlivých pracovných operácií. Príchody a odchody, ako aj dôvody neprítomnosti môžu byť nastavené a dopĺňané samotným užívateľom. Užívateľ môže zadávať rôzne časové plány, pričom samotný systém dokáže odlíšiť normálne hodiny od nadčasových hodín.

Kedže Online zber časov má grafickú podobu, užívateľ môže prehľadne vidieť pokyny. Tento modul zároveň umožňuje registráciu kombinovaných operácií – napr. obsluhu viacerých strojov jedným pracovníkom, súčasnú prácu pracovníka, resp. strojného zariadenia na viacerých zákazkách, prípadne rozlíšenie automatizovaných operácií od operácií s obsluhou.


Online zber údajov

V rámci zberu údajov môžu byť zaevidované rozličné skutočnosti, ktoré sa vyskytnú počas výroby alebo po jej ukončení. Tieto údaje sa môžu týkať počtu výrobkov a chybových hlásení, ktoré sa vyskytli počas výroby. Vždy podľa typu hlásenia môže byť výroba dielov automaticky pozastavená. Pre opätovné spustenie je potrebné napríklad zadanie opravnej operácie. Taktiež sa môže vyskytnúť, že výrobky budú musieť byť vyhotovené dodatočne. Na konci procesu môže byť potom rozhodnuté, či budú dodané zákazníkovi alebo na sklad.


Návrat dielov od zákazníka

Môže sa stať, že diely od zákazníka budú vrátené. Potom je dôležité zachytiť, koľko kusov bolo vrátených a z akého dôvodu. Dokonca aj potom môže byť pri spracovaní týchto hlásení vystavená oprava objednávky.


Obsluha

Modul Online-Zber časov pracuje pod Windows na bežnom PC. Modul môže byť obsluhovaný snímačom čiarových kódov, pomocou dotykovej obrazovky alebo pomocou myši a klávesnice.
K zadaniu textu a pri chybových hláseniach je potrebná klávesnica.

Prostredníctvom tzv.„Quick Scan“ (rýchleho skenu) je možná rýchla evidencia časov a množstvo zadávaných údajov je obmedzené na minimum. Obsluha je veľmi jednoduchá, takže sa ju môže každý ľahko naučiť. Ďalšou výhodou je zníženie pravdepodobnosti zadania chybných údajov.


 

Modul Výrobné hlásenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul Výrobné hlásenia umožňuje zachytiť a sledovať chyby vo výrobe.

Funkčnosť modulu vám umožní:

– Evidenciu zistených chýb a prideľovanie chybových kódov

– Prideľovanie úloh, súvisiacich s riešením problémov

– Prípravu opravnej kalkulácie

Používanie tohto modulu je užitočným podkladom aj pre certifikáciu podľa ISO-noriem.


 

Modul Detailné plánovanie

Plánovanie v programe Plan-de-CAMpagne môže prebiehať dvoma spôsobmi – ako tzv. „hrubé“ plánovanie (je obsiahnuté v základnom module) a ako detailné plánovanie (samostatný modul).
Obe metódy poskytujú užívateľovi podrobné informácie, potrebné k sledovaniu a riadeniu výrobného procesu.


Detailné plánovanie

Ak užívateľovi nepostačujú len prehľady, ale potrebuje aktívne plánovať, toto umožňuje modul Detailné plánovanie Plan-de-CAMpagne. Tento modul pracuje na báze rastru (plánovacej tabuľky), ktorý môže užívateľ kompletne konfigurovať. Detailné plánovanie pracuje s tzv. „pracovnými miestami“ – jedná sa o jednotlivé stroje, resp. o pracovníkov. Detailné plánovanie umožňuje spracovať alternatívne pracovné plány a tieto vyhodnotiť. Pri plánovaní zákaziek sa berie do úvahy aj nákup materiálu. Systém počíta aj s dodacími termínmi pri nákupe, dokáže o.i. stanoviť aj optimálny termín pre objednávku materiálu.


Plánovanie zákaziek

Pri zadávaní zákazky jej môže užívateľ priradiť prioritu. Táto priorita ďalej určuje postupnosť, podľa ktorej musí prebiehať plánovanie. Okrem toho môže byť zákazke priradená tzv. norma. Norma určuje, ktoré zákazky (s rovnakou normou) môžu byť združené. Všetky zákazky sú zahrnuté do zoznamu „Zákazky na plánovanie“. Užívateľ má pri plánovaní týchto zákaziek 3 možnosti – automatické plánovanie, poloautomatické plánovanie a ručné plánovanie.


Automatické plánovanie

Pri automatickom plánovaní sú všetky doteraz nezaplánované zákazky plánované systémom naraz. Pri tomto spôsobe používa systém určité nastavenia. Užívateľ môže zvoliť plánovaciu metódu – „Just in time“(JIT) alebo „Shortest processing time“(SPT). Okrem toho môže užívateľ nastaviť, či má systém plánovať s prednostnými pracovnými miestami, či má plánovať tak, aby výroba prebehla čo najrýchlejšie, príp. podľa iných kritérií. Na základe priority, normy a nastavení stanoví systém optimálny plán výroby. Po vygenerovaní plánovania obdrží užívateľ hlásenie, ktoré znázorňuje koľko zákaziek nebude možné dodať v požadovanom dodacom termíne. Na základe tohto hlásenia môže užívateľ ručne zmeniť priority a prispôsobiť nastavenia.


Poloautomatické plánovanie

Pri tomto spôsobe sa jednotlivé zákazky plánujú samostatne. Užívateľ si môže vybrať, či chce plánovať od začiatku, resp. od konca výrobného procesu. Systém navrhne všetky možné spôsoby pracovného postupu pre zákazku, pričom červenou farbou označí najlepší spôsob. Užívateľ potom zvolí spôsob a systém zákazku zaplánuje automaticky.


Ručné plánovanie

Pri ručnom plánovaní sa ukážu užívateľovi všetky pracovné operácie. Pomocou metódy „Drag and drop“ užívateľ umiestňuje jednotlivé pracovné operácie na vybrané pracovné miesta. Táto metóda sa používa aj pri ručnej zmene plánovacích miest.


 

Modul Grafický prehľad stavu projektu

Modul je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú detailný prehľad o priebehu zákazky. V grafickej podobe sú prezentované relevantné informácie o jednotlivých operáciách v dennom rastri.

Tento modul je vhodný pre sledovanie výrobkov, ktorých doba výroby je pomerne dlhá, pričom je vo výrobe súbežne viacero projektov.


 

Modul CRM


Modul CRM (Customer Relationship Management) je nástrojom, ako správne riadiť vzťahy so zákazníkmi. Modul CRM pomáha pri plánovaní činnosti, evidencii kontaktov, získavaní informácií o stretnutiach, telefónnych hovorov a umožňuje prehľadné priradenie konkrétnych úloh pre jednotlivých pracovníkov.


 

Modul Obchod

Modul Obchod umožňuje zjednodušenú evidenciu zákaziek. Je vhodný pre výrobky, u ktorých neprebieha proces spracovania, resp. zušľachťovania, t.j. sú vydané zo skladu v rovnakej forme, v akej sú doň prijaté.


 

Modul Nákupné dopyty

Modul Nákupné dopyty je nadstavbou modulu Logistika. Prostredníctvom tohto modulu je možné nielen objednávať tovar, ale aj vystavovať a evidovať dopyty a evidovať a vyhodnocovať ponuky od dodávateľov.


 

Technologický Modul T

Technologický modul umožňuje používanie skriptov ako nadstavby na softvér PdC (napr. skriptu na výpočet časov pálenia jednotlivých dielcov na páliacom centre).


 

Modul Certifikáty

Modul Certifikáty umožňuje nákup, sledovanie a používanie materiálov podľa výrobnej šarže. Pomocou tohto modulu je možné detailne dosledovať a dokladovať jednotlivé použité materiály.

Taktiež je možné detailnejšie viesť skladové hospodárstvo.