Plánovanie v programe ECI | Bemet môže prebiehať dvoma spôsobmi – ako tzv. „hrubé“ plánovanie (je obsiahnuté v základnom module) a ako detailné plánovanie (samostatný modul).

Plánovanie v programe Plan-de-CAMpagne môže prebiehať dvoma spôsobmi – ako tzv. „hrubé“ plánovanie (je obsiahnuté v základnom module) a ako detailné plánovanie (samostatný modul).
Obe metódy poskytujú užívateľovi podrobné informácie, potrebné k sledovaniu a riadeniu výrobného procesu.


Detailné plánovanie

Ak užívateľovi nepostačujú len prehľady, ale potrebuje aktívne plánovať, toto umožňuje modul Detailné plánovanie Plan-de-CAMpagne. Tento modul pracuje na báze rastru (plánovacej tabuľky), ktorý môže užívateľ kompletne konfigurovať. Detailné plánovanie pracuje s tzv. „pracovnými miestami“ – jedná sa o jednotlivé stroje, resp. o pracovníkov. Detailné plánovanie umožňuje spracovať alternatívne pracovné plány a tieto vyhodnotiť. Pri plánovaní zákaziek sa berie do úvahy aj nákup materiálu. Systém počíta aj s dodacími termínmi pri nákupe, dokáže o.i. stanoviť aj optimálny termín pre objednávku materiálu.


Plánovanie zákaziek

Pri zadávaní zákazky jej môže užívateľ priradiť prioritu. Táto priorita ďalej určuje postupnosť, podľa ktorej musí prebiehať plánovanie. Okrem toho môže byť zákazke priradená tzv. norma. Norma určuje, ktoré zákazky (s rovnakou normou) môžu byť združené. Všetky zákazky sú zahrnuté do zoznamu „Zákazky na plánovanie“. Užívateľ má pri plánovaní týchto zákaziek 3 možnosti – automatické plánovanie, poloautomatické plánovanie a ručné plánovanie.


Automatické plánovanie

Pri automatickom plánovaní sú všetky doteraz nezaplánované zákazky plánované systémom naraz. Pri tomto spôsobe používa systém určité nastavenia. Užívateľ môže zvoliť plánovaciu metódu – „Just in time“(JIT) alebo „Shortest processing time“(SPT). Okrem toho môže užívateľ nastaviť, či má systém plánovať s prednostnými pracovnými miestami, či má plánovať tak, aby výroba prebehla čo najrýchlejšie, príp. podľa iných kritérií. Na základe priority, normy a nastavení stanoví systém optimálny plán výroby. Po vygenerovaní plánovania obdrží užívateľ hlásenie, ktoré znázorňuje koľko zákaziek nebude možné dodať v požadovanom dodacom termíne. Na základe tohto hlásenia môže užívateľ ručne zmeniť priority a prispôsobiť nastavenia.


Poloautomatické plánovanie

Pri tomto spôsobe sa jednotlivé zákazky plánujú samostatne. Užívateľ si môže vybrať, či chce plánovať od začiatku, resp. od konca výrobného procesu. Systém navrhne všetky možné spôsoby pracovného postupu pre zákazku, pričom červenou farbou označí najlepší spôsob. Užívateľ potom zvolí spôsob a systém zákazku zaplánuje automaticky.


Ručné plánovanie

Pri ručnom plánovaní sa ukážu užívateľovi všetky pracovné operácie. Pomocou metódy „Drag and drop“ užívateľ umiestňuje jednotlivé pracovné operácie na vybrané pracovné miesta. Táto metóda sa používa aj pri ručnej zmene plánovacích miest.