Modul Logistika ECI | Bemet pozostáva z výrobných etáp Nákup (zásobovanie), Vedenie skladu, Príjem tovaru, Prijaté faktúry, Expedícia a Fakturácia

Modul Logistika Plan-de-CAMpagne (PdC) pozostáva z výrobných etáp Nákup (zásobovanie), Vedenie skladu, Príjem tovaru, Prijaté faktúry, Expedícia a Fakturácia. Po fakturácii nasleduje prepojenie na účtovný softvér.


Funkčnosť

Tak ako všetky činnosti v Plan-de-CAMpagne, aj činnosti v module Logistika je možné vykonávať v relatívne ľubovoľnom poradí. Plan-de-CAMpagne zabezpečuje pritom kontrolu konzistencie
a kompletnosti údajov.
Akonáhle sa v Plan-de-CAMpagne vytvorí zákazka, uskutočnia sa nasledovné činnosti: rezervujú sa skladové materiály, pre nakupované materiály a diely sa vytvoria požiadavky na nákup a nakoniec sa zákazka objaví v Kontrolnom Centre.


Kontrolné centrum

Kontrolné centrum je pomôcka, ktorá sa používa vtedy, keď sa spracúva veľa (malých) zákaziek naraz. Pomocou Kontrolného Centra sa môže užívateľ rozhodnúť, kedy uvoľní zákazku do výroby. Užívateľ môže tiež vidieť, ktoré zákazky sú práve vo výrobe a pri ktorých sa ešte čaká na materiál. Toto je znázornené rozličnými farbami, takže užívateľ môže všetky tieto údaje vidieť veľmi prehľadne.


Požiadavky na nákup

Požiadavka na nákup je zoznam všetkých objednávok, ktorých potreba vznikla pri spracovaní zákazky: ešte neobjednané položky, ešte nedodané položky, ešte nevyfaktúrované položky, atď. Požiadavka na nákup ukazuje podrobne, čo ešte treba v oblasti nákupu uskutočniť, ktoré položky už boli dodané, ktoré položky boli odmietnuté a ktoré položky sú po termíne. Možno nakupovať na zákazku alebo na sklad.

Aj externé kooperácie sa uskutočňujú prostredníctvom nákupu. Preto existuje úplná kontrola objednávok, dodávok a spätných dodávok výrobkov. Požiadavky na nákup sú automaticky generované, keď je zákazka uvoľnená do výroby alebo keď stav skladu klesne pod minimálnu zásobu. Okrem toho môžu byť požiadavky na nákup vystavené aj ručne zo skladu.
Systém tiež ponúka štandardného dodávateľa, podmienky dodávky a nákupnú cenu. Tieto údaje môže nákupca zmeniť predtým, ako odošle nákupnú objednávku.


Príjem tovaru a faktúry

Pretože Plan-de-CAMpagne pracuje s hmotnostnými a rozmerovými faktormi, možno tovar prijímať   v iných jednotkách, ako bolo objednávané alebo kalkulované. Týmto sa možno vyhnúť náročným prepočtom pri príjme tovaru. Systém automaticky podporuje čiastočné dodávky. Užívateľ môže určiť, či súhlasí s čiastočnou dodávkou alebo nie.

Pre presnú skutočnú kalkuláciu môžu byť prijímané aj nákupné faktúry. Pri prepojení na Účtovníctvo sa môže nastaviť, čí užívateľ tieto faktúry potrebuje len jednorázovo.


Expedícia a fakturácia

Pri tvorbe dodacieho listu môže Plan-de-CAMpagne preveriť, či sú pre daného zákazníka hotové iné zákazky (alebo ich časti), ktoré môžu byť zaslané spolu. Keď sa pracuje s úverovými rámcami, pri prekročení úverového rámca je expedícia automaticky blokovaná. Po uvoľnení sa blokácia môže zmeniť. Okrem toho môže užívateľ tlačiť aj nákladové listy.
Po vytvorení dodacieho listu sa môžu vytlačiť faktúry. V jednej faktúre možno fakturovať niekoľko zákaziek. Tiež možno do faktúry doplniť dodatočné položky, napr. dopravné náklady.


Logistické doklady

Všetky dokumenty v Plan-de-CAMpagne možno vytvoriť v programe Report Editor, takisto aj logistické doklady. Užívateľ môže zostaviť vlastný návrh dokladov. Užívateľ môže zadať počet kópií alebo či na každej kópii sa majú tlačiť iné údaje. Je možné zostaviť pre vybraných zákazníkov špeciálny návrh dokladov. Pri vytváraní objednávok, dodacích listov, nákladových listov a faktúr sa vyberie automaticky príslušný návrh pre vybraného zákazníka.