Základný modul ECI | Bemet je zostavený tak, aby podporoval najdôležitejšie činnosti v procese výroby ako logicky nasledujú.

Základný modul PdC je zostavený tak, aby podporoval najdôležitejšie činnosti v procese výroby ako logicky nasledujú. Užívateľ môže rýchlo a efektívne zostaviť predkalkulácie a konečné kalkulácie ako aj výrobné plány. Manažment má široké možnosti získať informácie o priebehu výroby, vyťažení pracovísk, nedokončenej výrobe, atď.

Príprava výroby

K vytvoreniu kalkulácie alebo k príprave výroby možno použiť údaje v databázach:

 • Databáza obchodných partnerov
 • Interné pracovné miesta
 • Externé pracovné miesta
 • Databáza polotovarov a hotových výrobkov
 • Údaje o prípravkoch a nástrojoch
 • Personálne údaje
 • Rôzne údaje pre rýchlu kalkuláciu : časové tabuľky, štandardné prac. postupy

Ak je aktívny aj modul Logistika, možno využívať aj skladové a nákupné údaje.


Kalkulácie

Význam dobrej kalkulácie je nepopierateľný. Na základe výšky vlastných nákladov sa stanovuje predajná cena. Napriek tomu sa tejto činnosti venuje obvykle veľmi málo pozornosti, pretože býva časovo náročná.
S Plan-de-CAMpagne je vytvorenie kalkulácie podstatne ľahšie. S použitím rôznych postupov, časových tabuliek, technologických tabuliek a štandardných postupov možno zostaviť kalkuláciu rýchlo a jednoducho.
Kalkulácia je vytvorená prehľadne, užívateľ môže vždy vidieť správne informácie.

 

Kalkulácia v programe Plan-de-CAMpagne vychádza z praxe. Užívateľ dokáže rôznymi spôsobmi rýchlo a efektívne zostaviť kalkuláciu (predkalkuláciu), ako aj konečnú (skutočnú) kalkuláciu, ktorá slúži k vyhodnoteniu efektívnosti zákazky. K tomu slúžia v programe Plan-de-CAMpagne viaceré nástroje, ktoré je možné použiť v závislosti od prevádzkových okolností a osobnej voľby užívateľa. Použitie týchto nástrojov siaha od jednoduchej hodinovej a materiálovej kalkulácie až po celkovú konfiguráciu produktu.

Kalkulácia môže pozostávať z kombinácie hodín, materiálov, kooperácií a jednorazových nákladov. K vytvoreniu kalkulácie alebo príprave výroby slúžia rôzne databázy ako Správa obchodných partnerov, Interné a Externé pracovné miesta, Databáza materiálov, Časové tabuľky a Štandardné postupy. Program dokáže pracovať s rôznymi prirážkami a zľavami. Pri zmene niektorej z predkalkulovaných hodnôt (napr. odlišný materiál, iná veľkosť série, zmenené časy opracovania, zadanie do kooperácie ai.) je ihneď možné vidieť, aký má táto zmena vplyv na cenu výrobku. Stlačením jedinej klávesy program zostaví kompletný prehľad o konkrétnom výrobku.

 

Program Plan-de-CAMpagne pracuje s polotovarmi, nakupovanými dielmi, hotovými výrobkami a tzv. exotmi. Inteligentný systém dokáže prepočítavať jednotky, napr. počet, hmotnosť , plochu, dĺžku atď. Toto je možné, nakoľko v databáze materiálu sú uvedené všetky detaily o jednotlivých materiáloch.

 

Kalkulácie umožňujú zahŕňať aj náklady na kooperácie, t.j. zadávanie niektorých výrobných operácií externým firmám. Tu je možné rozlíšiť medzi jednorazovými nákladmi a nákladmi za kus. Ak majú náklady na kooperáciu formu ceny za plochu, kilogramovú cenu, prípadne cenu kalkulovanú na základe určitého logického postupu, dokáže program tieto náklady priamo vypočítať.

 

Prehľad strojových hodín a hodín jednotlivých pracovníkov umožňuje sledovať, čo bolo v rámci kalkulácie/prípravy výroby kalkulované a čo ešte chýba. Pri vypracovaní výrobného postupu je možné využiť tzv. Štandardné postupy. Pri kalkuláciách sa vychádza u jednotlivých operácií z nastavovacích (prípravných) časov a cyklických časov (čas samotnej výrobnej operácie). Údaje môžu byť zadávané jednotlivo, prípadne na základe časových tabuliek, technologických tabuliek a normovacích časov.


Ponuka a príjem zákazky

Po ukončení predkalkulácie je možné vytvoriť ponuku. Ponuka je vystavená vo formáte MS-Word,
v ktorom Plan-de-CAMpagne ukladá dokumenty.
V PdC existuje možnosť kalkulovať alternatívne ceny pre rôzne množstvá výrobkov. Keď zákazník ponuku prijme a zašle objednávku, je možné veľmi jednoducho vystaviť potvrdenie objednávky.


Plánovanie výroby a výroba

Po obdržaní objednávky môže byť zákazka okamžite zadaná do výroby. Východiskom je kalkulácia, aby nemuseli byť údaje zadávané dvakrát. Pracovné postupy sa v princípe určujú už pri kalkulácii. Pri zadávaní zákazky je možné pracovné postupy rozpracovať detailnejšie. Stlačením jednej klávesy sa vytlačia výrobné podklady s čiarovým kódom pre všetky operácie. Užívateľ sám určí, ako majú tieto dokumenty vyzerať.


Hrubé (kapacitné) plánovanie

Toto plánovanie vychádza z počtu kalkulovaných hodín na jednotlivé zákazky, dodacieho termínu
a z počtu už odpracovaných hodín. Na základe štandardného výpočtu priebežných časov je možné sledovať vyťaženosť (obsadenosť) za jednotlivé časové úseky a pracovné miesta. Systém umožňuje rýchlo a jednoducho získať odpoveď na možné otázky:

 • Je dosť voľnej kapacity pre túto zákazku?
 • Ktoré pracovné miesta (operácie) sú preťažené a ktoré sú nevyťažené?
 • Ktoré zákazky majú byť dokedy hotové?
 • Ktoré zákazky ovplyvňujú obsadenosť?

Hrubé plánovanie je kontinuálne sledovanie kapacít. Z prehľadov, získaných na základe tohto plánovania vie užívateľ prijímať rozhodnutia o priebehu zákaziek.


Postup výroby a skutočná kalkulácia

Počas výroby sa uskutočňuje zber pracovných časov z jednotlivých pracovísk. Zber je možné uskutočniť ručným zadávaním do programu, pomocou snímačov čiarového kódu, prípadne pomocou dotykovej obrazovky. V prípade akejkoľvek zmeny sa tieto údaje objavia v konečnej kalkulácii. Predkalkuláciu a skutočné náklady možno v každom čase porovnávať. Preto je možné včas zistiť odchýlky a prípadne preceniť zákazku.


Informácie pre manažment

Plan-de-CAMpagne používa rôzne súbory údajov. Tieto údaje možno kombinovať a zostaviť tak rôzne prehľady pre manažment. Napríklad:

 • Nedokončená výroba
 • Prehľad kapacít
 • Porovnanie predkalkulácie a konečnej kalkulácie (skutočných nákladov)
 • Týždenný prehľad odpracovaných hodín
 • Stav zákaziek a ponúk

Manažment má teda vhodné nástroje udržiavať podnikovú bilanciu v požadovanej rovnováhe.